Networking towards thematic clusters and future innovations?

by Johanna Pentikäinen

Media Factory Researchers’ Forum had its first meeting on Thursday 23.4.2009. The Forum is a connection arena for researchers working on media-related issues in the new Aalto University. Within the Forum, we aim to serve researchers, help them network and formulate research teams and thematic clusters. Be active, it is your forum!

Networking had a good start, with wisdom of networking. Professor Reijo Miettinen from University of Helsinki (Center of Activity Theory and Developmental Work Research) gave a presentation titled “Distribution innovation and the challenge of multi/transdisciplinarity”. With his research team, he has done some notable research on innovations and organizations. At least I personally was very pleased to hear his key lessons of the late 1900’s innovation studies as well as his investigations done on new organizational forms of innovation. It seems that there is a lot to be done within the field, and Aalto University is a good place for that.

It is not a great surprise that Miettinen’s examples are from internet-mediated open development masterpieces. Miettinen gave some examples that manifest the idea of free open-source software development. Linux development community is a natural member of this team of examples, as well as Wikipedia, Encyclopedia of Life, Habbo hotel, and others Miettinen discussed. However, those examples still are powerful tools to manifest the democratization of innovation in new forms of organizations. Continue reading

Median murros course

Median murros – a new multidisciplinary course on media and communication

Media Factory will offer a course (3 cr) for the bachelor’s level. The aim of the course is to introduce students to current topics in media and communication. The course is introductory in nature and consists of lectures and group assignments. The course will focus on six thematic entities that closely reflect media phenomena. The course will take place in October-November 2009, and is open for all Aalto students. The course is taught in Finnish.

Course description (only in Finnish)

Median murros 1 op + 2 op

Opettajat

Vastuuopettaja Mikko Villi

Osaamistavoitteet

Aalto-yliopiston media-alan opetusta ja tutkimusta integroiva Media Factory tarjoaa median ajankohtaisia muutoksia käsittelevän opintojakson. Opintojakso on suunnattu kaikille Aalto-yliopiston muodostavien kolmen korkeakoulun opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee median käsitteeseen líittyviä merkityksiä ja jäsennyksiä, erityisesti Aalto-yliopiston tutkimuksen ja opetuksen kontekstissa. Lisäksi opiskelija oppii analysoimaan muuttuvaa mediaa sekä tunnistamaan vallitsevia kehityskulkuja. Opintojaksolla tärkeässä osassa ovat harjoitustyöt, joissa vertaisoppimisen avulla pyritään hahmottamaan tärkeitä mediaan liittyviä kysymyksiä sekä tuottamaan lyhyt audiovisuaalinen esitys verkkoon. Opintojaksolla toteutetaan Media Factoryn hands-on-minds-on lähestymistapaa oppimiseen, jossa perinteinen luento-opetus yhdistetään konkreettiseen tekemiseen.

Sisältö

Opetuksen keskiössä ovat ajankohtaiset muutokset mediassa. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat media käsitteenä, uusi media ja mediateknologia, visuaalisuus mediassa sekä sosiaalinen media ja julkaisemisen muutokset. Opintojaksolla esitellään myös Media Factoryn tutkimuksen painopistealueita (Cross-media, Enactive social media and gaming). Opiskelijoiden muodostamat ryhmät pureutuvat opintojakson aikana em. alueisiin nivoutuviin teemoihin.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa osallistumalla luennoille ja kirjoittamalla niiden pohjalta yksilötyönä esseen (1 op). Lisäksi opiskelija voi osallistua harjoitustyöryhmiin (2 op). Harjoitustyövaiheeseen osallistumisen edellytyksenä on luento-osuuden samanaikainen suorittaminen.

Harjoitustyövaihetta varten opiskelijat jaetaan 3-4 hengen ryhmiin, jotka ohjatusti työstävät harjoitustyön. Työ toteutetaan 2-5 minuutin videoesityksenä. Harjoitustyöt laitetaan julkisesti esille verkkoon. Pohjustuksena videotyöskentelylle järjestetään kaksi luentoa audiovisuaalisesta kerronnasta.

Työmäärä toteutustavoittain

Luento-osuus (1 op): luennot 12 h ja essee 15 h.

Harjoitustyövaihe (2 op): luennot 4 h, ryhmien kokoontumiset 15 h, harjoitustöiden koostaminen 35 h.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Arvostelu

Luento-osuus (1 op) arvostellaan esseen perusteella, kunkin korkeakoulun soveltaman arvosteluasteikon mukaan. Harjoitustyövaihe (2 op) arvostellaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Opintojakson kokonaisarvosana määräytyy luento-osuuden perusteella.

Esitiedot

Kurssi on suunnattu BA- ja kandidaattivaiheen opiskelijoille. Erityisiä esitietoja tai pohjasuorituksia ei vaadita.

Opetuskieli

Suomi

Opetuspaikka

Helsingin Kauppakorkeakoulu, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Aikataulu

Luento-osuus: luennot torstaisin 1.10. – 5.11.2009 klo 16-18.  Essee tulee palauttaa 23.11.2009 mennessä.

Harjoitustyövaihe: luennot keskiviikkoina 14.10. ja 21.10.2009 klo 16-18. Harjoitustöiden tulee olla verkossa esillä 23.11.2009.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen sekä luento- että harjoitustyöosuudelle 14.9.2009 mennessä, ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa.

Tear down the firewalls

     by Maija Töyry

What is the easiest way for a journalist to lose reputation in the eyes of one’s colleagues?  To publish stories that  promote one’s own financial or ideological interests or those of a friend. The credibility of a journalist depends on the ability to differentiate between private and public interest. Therefore a strong professional firewall has been built in newsrooms between journalistic content and marketing. The aim is to insure the quality of journalistic content – and that is a good thing.

However, how is news production in newspapers funded?  With the money from the advertisers.  Lasting readership relations are first created with providing interesting content for the readers and also with the hard efforts of the circulation department. Then these readership contracts are sold to the advertisers as target groups. In the 1980’s the advertising revenue in Finnish newspapers covered 75 percent of the costs and nowadays 60 percent. So the firewall tries to keep news non-contaminated by advertisers but still advertisers fund the production of news. Continue reading