Art and Technology studies start in Aalto University

Aalto University introduces Art and Technology, a multi-disciplinary study module that is targeted to MA level students and starts in the academic year 2012‐13. It brings media art and electronic art for the first time as independent subjects to the curriculum of the university. The study module combines media artistic thinking and practice with the aesthetic and philosophical foundations of the field. Students are encouraged to cross over boundaries between technology, art and design.

Content

The emphasis is on interactive artworks that are spatial, embodied, or mobile. The course works typically utilize computers and electronics for artistic expression. Some topics to be covered are interactive installations, experimental user interfaces, wearable electronics, and ubiquitous technology. In addition to artistic projects there will be studies in media art history and the technical tools that are needed. The main language is English.

To whom?

Students from a variety of backgrounds are welcome to apply to the study module – such as various fields of art, media, technology and human sciences. All masters level degree students at Aalto University are entitled to apply, as well as exchange students, and students from other universities within the JOO agreement. If you’re uncertain if this module would suit your study profile please get in contact with the organizers (see contact info below).

The module as part of a degree

Depending on the master’s degree programme the module can be included in the degree as a personal study module (such as at Aalto University School of Science) or as a minor subject (such as at Aalto University School of Arts, Design and Architecture). You should verify before applying how the study module can be incorporated in your degree.

Organising departments

The Art and Technology module is organized in collaboration between three departments – the departments of Art, Media, and Media Technology at Aalto University, and with coordination by Aalto Media Factory.

Scope of the study module: 20-25 ECTS
Duration: one year
Intake: max. 10-12 students (from all Schools of Aalto University, exchange students, and from other universities within the JOO agreement)
Language: English
Application deadline: 31 May, 2012.
Application documents: Please include the application form, a letter of motivation and extract of study record (detailed instructions on the website).

More information
http://artandtech.aalto.fi

Vesa Kantola (lecturer, dept. Media technology)
vesa.kantola((at))aalto.fi
050 5562092

Markku Nousiainen (producer, Aalto Media Factory)
markku.nousiainen((at))aalto.fi
040 5005276

. . . . . . . . . . . . . . . .

Art and Technology -opinnot alkavat Aalto-yliopistossa

Aalto-yliopistossa aloittaa lukuvuonna 2012-13 monialainen opintokokonaisuus Art and Technology, joka on suunnattu maisteritutkintoa suorittaville opiskelijoille. Se tuo Aalto-yliopiston opetusohjelmaan mediataiteen ja elektronisen taiteen ensimmäistä kertaa itsenäisinä oppiaineina. Opintokokonaisuus yhdistää taiteellisen ajattelun ja toiminnan mediataiteen esteettisiin ja filosofisiin perusteisiin. Opiskelijoita kannustetaan ylittämään teknologian, taiteen ja designin rajat.

Sisältö

Art and Technologyn painopiste on tilallisissa, kehollisissa ja mobiileissa teoksissa ja teoskonsepteissa. Kurssitöissä taiteellinen ilmaisu syntyy tyypillisesti käyttämällä hyväksi tietokoneita ja elektroniikkaa. Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. vuorovaikutteiset tilalliset installaatiot, kokeelliset käyttöliittymät, päälle puettava elektroniikka sekä ubiikkiteknologia. Lisäksi opiskellaan mediataiteen historiaa ja tarvittavia teknisiä työkaluja. Opetus on pääosin englanniksi.

Kenelle?

Art and Technologyyn haetaan opiskelijoita eri taustoilta, mm. taiteen eri alat, media, tekniikka ja humanistiset tieteet. Opintokokonaisuuteen voivat hakea kaikki Aalto-­yliopistoston maisteritutkintoa suorittavat opiskelijat, sekä vaihto-­opiskelijat ja JOO­‐sopimuksella muiden yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijat. Jos olet epävarma, sopiiko tämä kokonaisuus omiin opintoihisi, ota yhteyttä järjestäjiin (yhteystiedot alla).

Sijoittuminen tutkintoon

Riippuen opiskelijan koulutusohjelmasta Art and Technology -moduuli voidaan sisällyttää osaksi maisterin tutkintoa henkilökohtaisena erikoismoduulina (esim. Aalto-­yliopiston Perustieteiden korkeakoulussa) tai sivuaineena (esim. Aalto Artsissa). Tarkista ennen hakemuksen jättämistä, miten opintomoduuli sijoittuu omaan tutkintoosi.

Järjestävät laitokset

Art and Technology järjestetään Aalto-yliopiston kolmen laitoksen yhteistyönä: taiteen laitos, median laitos ja mediatekniikan laitos. Lisäksi Aalto Media Factory on koordinoinut kokonaisuuden suunnittelua.

Opintomoduulin laajuus: 20-25 op.
Kesto: 1 vuosi
Sisäänotto: enintään 10-12 opiskelijaa (Aalto-yliopiston kaikista kouluista, sekä vaihto-opiskelijoita ja muista yliopistoista JOO-sopimuksella)
Kieli: Englanti
Hakemus viimeistään: 31.5.2012
Hakemuksen sisältö: Hakemuslomake, motivaatiokirje sekä opintorekisteriote (tarkat ohjeet nettisivuilla)


Lisätietoja
http://artandtech.aalto.fi

Vesa Kantola (lehtori, mediatekniikan laitos)
vesa.kantola((at))aalto.fi
050 5562092

Markku Nousiainen (tuottaja, Aalto Media Factory)
markku.nousiainen((at))aalto.fi
040 5005276


Show comments

Leave a Reply