Teemu Leinonen “Designing Learning Tools. Methodological Insights” dissertation presentation

INVITATION

Academic dissertation to be presented for public examination with the permission of the Research Board of the Aalto University School of Art and Design, in Sampo auditorium (Media Centre LUME), Hämeentie 135 C, on December 7th, 2010, at 12 noon.

MA Teemu Leinonen “Designing Learning Tools. Methodological Insights”

Opponent:
Ph.D. Gerhard Fischer, Department of Computer Science, University of Colorado at Boulder

Custos:
Professor, DA Lily Díaz, School of Art and Design

Welcome!

– – – – – –

KUTSU

Väitöskirjan tarkastustilaisuus tiistaina 7.12.2010 klo 12
Taideteollisen korkeakoulun Sampo-salissa (Mediakeskus Lume),
Hämeentie 135 C, Helsinki

TaM Teemu Leinonen “Designing Learning Tools. Methodological Insights”

Vastaväittäjä:
Ph.D. Gerhard Fischer, Department of Computer Science, University of Colorado at Boulder

Kustos:
Professori, DA Lily Díaz, Taideteollinen korkeakoulu

Tervetuloa!

– – – – – –

Abstract in English

Designing Learning Tools. Methodological Insights

This dissertation examines design of software learning tools in the era of the Web, social software and open content. By analyzing and reflecting design processes, I present methodological discoveries and insights. The unifying research question was formulated to be: How can software learning tools be designed in such a way that they would be beneficial and good in complex social learning situations and learning systems?

The study relies on my personal involvement and experience gained by participating in design processes of four distinct and experimental software tools that aimed to enhance learning in different contexts. I use two research strategies: I build a research framework by referring to excerpts from selected theoretical and philosophical background sources relating to the design of learning tools, and present reflection on design action of the four design cases. The design cases can be viewed as practical experiments and strategies to reach a developmental and expansive, constantly developing design process while moving from one design project to another.

In the dissertation I present three methodological insights: (1) Design research relying on practice should follow a certain research-based design process, (2) designers should aim and accept that design is often based on informed guessing, and (3) designers should be aware of the need to move between different knowledge interests. Furthermore, I argue that there is a need for academic practice-based design research of learning tools. This is especially important when more and more learning is mediated by digital technology. Design research can deliberate and bring alternative approaches to the discussion; it can be critical and comprehensive.

Tiivistelmä suomeksi

Oppimisen työvälineiden muotoilu — Oivalluksia menetelmistä

Väitöskirjassa tarkastellaan tietokoneella käytettävien oppimisen työvälineiden muotoilua WWW:n, sosiaalisten ohjelmistojen ja avoimien oppimateriaalien aikakaudella. Tutkimuksessa esitellään havaintoja ja oivalluksia muotoilumenetelmistä, jotka on saatu muotoiluprosesseja analysoimalla ja pohtimalla. Tutkimus vastaa seuraavaan kysymykseen: Miten ohjelmistoperustaisia oppimisen työvälineitä tulisi muotoilla siten, että ne olisivat hyödyllisiä ja hyviä monimutkaisissa yhteisöllisissä oppimistilanteissa ja –järjestelmissä?

Väitöskirja perustuu tekijän henkilökohtaiseen kokemukseen neljästä kokeellisesta oppimisen työvälineen muotoiluprosesseista, joissa tuotetuilla työvälineillä pyrittiin monitahoisesti parantamaan oppimista erilaisissa tilanteissa. Tutkimuksessa käytettiin sekä teoreettista että käytännönläheistä strategiaa. Tutkimuksellinen viitekehys luotiin valikoituja työvälineiden suunnitteluun liittyviä teoreettisia ja filosofisia lähestymistapoja yhdistämällä. Viitekehystä hyödynnettiin reflektoimalla muotoilutoimintaa työvälineiden suunnitteluprojekteissa. Tutkimuksen osana oleva muotoilutoiminta voidaan nähdä kokeiluina, joissa siirtymät yhdestä projektista toiseen loivat kehittävän ja jatkuvasti ekspansiivisesti kehittyvän muotoiluprosessin.

Väitöskirjassa esitetään kolme oivallusta oppimisen työvälineiden muotoilumetodologiasta: (1) Kun muotoilututkimus sisältää muotoilutoimintaa, tutkimuksen tulisi perustua tietynlaiseen tutkimuslähtöiseen suunnitteluprosessiin; (2) muotoilijan tulisi sekä ymmärtää että hyväksyä valistuneen arvaamisen välttämättömyys muotoilupäätöksiä tehtäessä; (3) muotoilijan tulisi tiedostaa erilaiset tiedonintressit sekä kyetä liikkumaan niiden luomassa ristipaineessa. Lisäksi kirjassa argumentoidaan akateemisen, oppimisen työvälineiden muotoilutoimintaa sisältävän oppimisen työkalujen tutkimuksen puolesta. Tämä nähdään erityisen tärkeäksi tilanteessa, jossa kasvava osa oppimisesta tapahtuu digitaalisen teknologian välittämänä. Muotoilututkimus voi puntaroida ja esittää vaihtoehtoisia näkökulmia keskusteluun. Se voi käsitellä teemaa kriittisesti ja kokonaisvaltaisesti.


Show comments

Leave a Reply